PERSONSKADEADVOKATEN.NO

Jobbrelatert allergi, astma og eksem – rett på erstatning (yrkesskadeerstatning)

Mange av de som har yrkesrelatert allergi, astma eller eksem er klar over at de har rettigheter i forhold til Nav/Helfo. Dessverre er det flere som ikke vet at de også kan ha rett på erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap. De som er påført yrkesrelatert allergi, astma eller eksem må derfor huske på at saken må meldes både til trygdemyndighetene og til arbeidsgivers forsikringsselskap.

Arbeidsgiver skal melde yrkessykdommer til Nav, men dessverre blir ikke dette alltid gjort. Hvis arbeider ikke har meldt inn saken kan man melde inn dette selv. Skadelidte må selv melde saken inn til arbeidsgivers forsikringsselskap. Det gjelder frister, så de som har en  yrkesrelatert allergi, astma eller eksem – eller som mistenker dette –  bør snarest mulig melde saken til Nav og forsikringsselskapet. Dersom arbeidsgiver av en eller annen grunn ikke har tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring må saken meldes til Yrkesskadeforsikringsforeningen.

Yrkesskadeerstatningsordningen gjelder for arbeidstakere, og omfatter ansatte i det offentlige og i det private, fast ansatte og midlertidig ansatte, samt både de som jobber fulltid og de som jobber deltid. Selvstendige næringsdrivende omfattes ikke av loven, og har følgelig ingen rettigheter i henhold til denne, disse må eventuelt kjøpe egen forsikring.

Lov om yrkesskadeerstatning gjelder allergi, astma eller eksem som er påført ”i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden”.

Dersom vilkårene i yrkesskadeforsikringsloven er tilfredsstilte kan det kreves yrkesskade-erstatning. Det er som hovedregel det økonomiske tap som skal erstattes, altså erstatning for  påførte utgifter, fremtidige utgifter, påført inntektstap og fremtidig inntektstap. I tillegg ytes det menerstatning ved langvarige og betydelige skader. Erstatningsoppgjørene er langt på vei standardisert.

Folketrygdloven gir utvidede rettigheter til de som er påført yrkessykdom, blant annet får man full dekning for nødvendig legehjelp, legemidler osv (må ikke betale egenandel mv).

Den skadelidte har en tapsbegrensningsplikt/innretningsplikt, hvilket betyr at man må gjøre det man kan for å unngå/redusere utgifter/tap.

Det er viktig å sikre bevis, som bevis for eksponering, bevis for skade, bevis for tap mv.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS har flere spesialiserte advokat som har lang erfaring med å bistå norske og utenlandske skadelidte. Vi hjelper til å hele prosessen, fra å melde inn saker til å avslutte saken med oppgjør til våre klienter. Vi tilbyr gratis og uforpliktende førstegangskonsultasjon, så ta gjerne kontakt om du har/tror du har en yrkessykdom.

Advokat Thomas Benestad
E-post: benestad@salomon-johansen.no
Tlf: 99 41 45 04

Del artikkel: