PERSONSKADEADVOKATEN.NO

TRAFFIKSKADE

Vi har lang erfaring med å bistå klienter i trafikkskadesaker. I disse sakene tilbyr vi gratis førstegangsvurdering av saken. Forsikringsselskapene dekker normalt utgifter til juridisk bistand på linje med andre utgifter våre klienter har. Ta gjerne kontakt dersom du trenger bistand i trafikkskadesak.

NÅR KAN DU KREVE ERSTATNING?

Dersom du er påført personskade i trafikkulykke, eller dersom du har mistet en forsørger i en slik ulykke, kan du ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet. Tilsvarende kan man ha rett til erstatning dersom man blir skadet av et ukjent, eller uforsikret, kjøretøy.

I tillegg til erstatning fra bilansvarsforsikringen kan skadelidte ha rett til erstatning i henhold til fører-/passasjerulykkesdekning, reiseforsikring og eventuelt andre forsikringsdekninger. Aktuelle krav kan være erstatning for påførte/fremtidige utgifter, erstatning for påført/fremtidig inntektstap (inklusive erstatning for tapt hjemmearbeidsevne), menerstatning (erstatning for redusert livsutfoldelse), og eventuelt forsørgertapserstatning. Skadelidte har også normalt rettigheter fra NAV/HELFO.

INFORMASJONSBROSJYRE OM TRAFIKKSKADER

For ytterligre informasjon om dine rettigheter kan du laste ned og lese informasjonsbrosjyren om trafikkskade skrevet av Thomas Benestad ved advokatfirmaet Salomon Johansen AS.

Snakk med en advokat. Fyll ut skjema, så kontakter vi deg.

Del artikkel: