PERSONSKADEADVOKATEN.NO

VOLDSOFFER

Vi har lang erfaring med å bistå klienter over hele landet i volds- og overgrepssaker. To av våre advokater er oppnevnte som faste bistandsadvokater for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

KAN DU KREVE ERSTATNING?

Den som påføres skade ved straffbar handling vil normalt kunne fremme erstatningskrav mot gjerningsperson, eventuelt mot Kontoret for voldsoffererstatning. Det kan være aktuelt å kreve erstatning for utgifter, erstatning for inntektstap, oppreisningserstatning (erstatning for tort og smerte og for annen krenking eller skade av ikke-økonomisk art.), menerstatning (erstatning for redusert livsutfoldelse), og eventuelt forsørgertapserstatning.

Hvis man blir påført en stor skade, utsatt for seksuelle overgrep, utsatt for familievold eller tvangsekteskap, vil man vanligvis ha rett på bistandsadvokat. Bistandsadvokaten vil hjelpe med politianmeldelse av saken, under etterforskningen, i en eventuell rettssak og å søke om voldsoffererstatning. Bistandsadvokatens arbeid dekkes av domstolene.

Dersom den straffbare hendelsen har skjedd før 01.01.1975, bør man vurdere å søke om rettferdsvederlag (tidligere billighetserstatning). Dette er en offentlig kompensasjonsordning for de som har kommet spesielt uheldig ut og/eller hvor det offentlige er å bebreide i saken.

INFORMASJONSBROSJYRE OM ERSTATNING ETTER VOLD OG OVERGREP

For ytterligere informasjon om rettigheter ved vold og overgrep kan du laste ned og lese informasjonsbrosjyren ” VOLD OG OVERGREP – DEN RETTSLIGE PROSESS” skrevet av Thomas Benestad ved Advokatfirmaet Salomon Johansen AS.

Snakk med en advokat. Fyll ut skjema, så kontakter vi deg.

Del artikkel: