PERSONSKADEADVOKATEN.NO

ANSVARS- OG FRITIDSSKADE

I noen tilfeller kan det være aktuelt å fremme erstatningskrav mot uaktsom person/selskap, eventuelt mot deres forsikringsselskap. Som eksempler kan nevnes at huseier kan bli ansvarlig for mangelfull strøing eller ved ikke å ha fjernet istapper fra hustak, eier kan bli ansvarlig for skader forvoldt av dyr osv.

KAN DU KREVE ERSTATNING?

Hvorvidt det er grunnlag for erstatningskrav vil bero på en skjønnsmessig vurdering av en rekke forhold, blant annet om det foreligger brudd på lov/forskrift/vanlig adferdsmønster, hvor stor risikoen for skade er, om det forelå handlingsalternativ osv. Hvis vilkårene for erstatning er oppfylte vil man kunne ha krav på erstatning for påførte/fremtidige utgifter, påført/fremtidig inntektstap og menerstatning (erstatning for redusert livsutfoldelse).

Dersom du skader deg i en ulykke i fritiden, og du har en privat eller kollektiv forsikringsdekning, vil du kunne ha rett på erstatning.

Snakk med en advokat. Fyll ut skjema, så kontakter vi deg.

Del artikkel: