PERSONSKADEADVOKATEN.NO

Erstatning ved yrkesrelatert kreft

Dersom man får yrkesrelatert kreft kan man ha ekstra rettigheter etter trygdesystemet og rett på erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap. Det er i så fall viktig å melde saken som yrkessykdom både til Nav og forsikringsselskap. Saken bør meldes skriftlig, Nav har eget skjema som kan benyttes. I tilfellene med mest tragisk utfall kan etterlatte ha rett på erstatning for forsørgertap.

Yrkessykdommer, også kreft, oppstår over en periode. I de tilfeller hvor man har arbeidet for flere arbeidsgivere, eller hvor arbeidsgiveren har skiftet forsikringsselskap, oppstår spørsmålet hvilket forsikringsselskap man skal melde saken til. Det er ofte hensiktsmessig å melde inn saken til alle aktuelle forsikringsselskaper. Avgjørende for hvilket forsikringsselskap som skal behandle saken, og eventuelt utbetale erstatning, er tidspunktet når man søkte lege eller annet helsepersonell første gang for symptomer e.l. på yrkessykdommen. Det forsikringsselskap hvor arbeidsgiver på dette tidspunkt har yrkesskadedekning er ansvarlig for saken.

Selv om erstatning ikke vil reparere helse mv, vil en økonomisk kompensasjon kunne være til hjelp for noen. Lov om yrkesskadeerstatning gjelder for skader og sykdommer som er påført i arbeid. For å få erstatning kreves det at sykdommen godkjennes som yrkessykdom. Dersom vilkårene i yrkesskadeforsikringsloven er tilfredsstilte kan det kreves erstatning for påførte og fremtidige utgifter, påført og fremtidig inntektstap, og – hvis den medisinske invaliditet er på 15 % eller mer – menerstatning. Den forsikringsmessige yrkesskadeordning er et supplement til det offentliges ytelser, f. eks. ytelser fra Nav. Det er viktig å ta vare på dokumentasjon for utgifter og tap.

Etterlatte kan også ha rett til yrkesskadeerstatning. For ektefeller/samboere og barn er det ofte aktuelt med standardisert erstatning. Også andre etterlatte kan ha rett på erstatning.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS har en egen erstatningsavdeling som bistår i yrkessykdomssaker. Vi tilbyr gratis førstegangskonsultasjon, hvor vi kan ta en foreløpig vurdering av saken og komme med råd mm. Ofte dekker forsikringsselskapet advokatbistand i slike saker. Ta gjerne kontakt om du ønsker en gratis og uforpliktende konsultasjon.

Advokat Thomas Benestad
Mail: benestad@salomon-johansen.no
Telefon: 99 41 45 04

Del artikkel: