PERSONSKADEADVOKATEN.NO

Skadet i ulykke

Ulykker kan skje når som helst, hvor som helst og ramme hvem som helst. Man kan skade seg på arbeidsplassen, i fritiden, som oftest går det bra, men ikke alltid. I en rekke situasjoner kan det være erstatnings- eller forsikringsordninger som kan komme til unnsetning.

I “bunnen” vil det fleste ha rettigheter fra Nav, som sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Trygdeytelsene dekker imidlertid ikke alltid tapet man har, ofte i hvert fall ikke fullt ut.

De som skader seg i trafikkulykker, enten hvor bare egen bil er involvert eller hvor det er flere kjøretøyer innblandet, vil ofte ha rett på erstatning iht. bilforsikring/bilansvarsloven. I tillegg har enkelt ekstrarettigheter gjennom fører-/passasjerulykkesforsikring. Erstatningen fra bilforsikringsselskapet er et viktig supplement til ytelsene fra Nav mv. Bilforsikringen kan erstatte utgifter og inntektstap, og menerstatning (erstatning for tapt livskvalitet) ved store og langvarige skader. I noen tilfeller kan det være aktuelt med oppreisningserstatning (erstatning for tort og svie). I dødsulykker kan etterlatte (ektefelle, samboer, barn) har rett på erstatning.

Hvis man skader seg i arbeid, enten ved ulykke (yrkesskade) eller at man får yrkessykdom (eks. allergi, astma e.l.), kan man ha rett på yrkesskadeerstatning. Alle arbeidsgivere plikter å ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Hvis arbeidsgiver av en eller annen grunn ikke har tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring kan man rette krav mot Yrkesskadeforsikringsforeningen.

I tilfelle skader oppstått i fritiden, sett bort fra bilskader mv, må man undersøke om man har egen forsikring eller forsikring via andre (som arbeidsgiver) som kan komme til anvendelse. Mange har for eksempel reiseforsikring, som kan dekke utgifter osv.

Det er vanligvis den som krever erstatning som har bevisbyrden for at vilkårene for erstatning er oppfylte. Det er derfor veldig viktig å sikre seg bevis for ulykken, for skadene og tap mv.

Man bør snarest mulig oppsøke lege e.l., for både å få medisinsk oppfølgning og for å få journalført ulykken og skadene.

Aktuelle erstatningsposter kan være: påførte utgifter og fremtidige utgifter, påført inntektstap og fremtidig inntektstap. Dersom man er påført stor og langvarig personskade kan man ha rett på menerstatning (erstatning for tapt livsutfoldelse). I noen saker kan man ha rett på oppreisningserstatning. Oppstår konflikt med forsikringsselskapet kan sakene klages inn for Finansklagenemnda, eventuelt ta ut stevning for domstolene.

Erstatningsavdelingen i Advokatfirmaet Salomon Johansen AS har flere spesialister som har arbeidet med ulykkessaker og erstatning i mange år. Vi bistår både norske og utenlandske klienter mot forsikringsselskaper, Nav mm. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende og gratis førstegangskonsultasjon.

Advokat Thomas Benestad
E-post: benestad@salomon-johansen.no
Telefon: 99 41 45 04

Del artikkel: