PERSONSKADEADVOKATEN.NO

Yrkessykdommer – rettigheter ved yrkesrelatert astma

Astma er en av de vanligste yrkesbetingede lungesykdommene i Europa. Det synes samtidig som kun et lite antall yrkessykdommer meldes til NAV og forsikringsselskapene. Følgelig er det grunn til å tro at mange med yrkesrelatert astma ikke får de ytelser/erstatning som de har rett på.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS samarbeider med Norges Astma- og allergiforbund, blant annet med å hjelpe de som er skadet i arbeid.

De som har yrkesrelatert astma kan ha rettigheter overfor NAV og forsikringsselskapene.

Yrkessykdommer bør meldes til Nav, som har eget skjema for dette, så raskt som mulig. Det gjelder en meldefrist, saker kan fremmes senere, men reglene er da strengere. Normalt er det arbeidsgiver som skal melde yrkessykdommen, men dette blir ikke alltid gjort. Man bør i så fall melde inn saken selv.

De som er syke kan ha rett på sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføreytelser osv. Dette er generelle ytelser som i utgangspunktet gis til alle syke. Dersom man har en yrkesskade eller en yrkessykdom – som astma – vil man kunne få utvidede/ekstra trygderettigheter på en rekke områder. De som får godkjent yrkesrelatert astma trenger ikke å betale for nødvendige legeutgifter, fysikalsk behandling, medisiner mv, man trenger altså ikke å betale egenandeler osv. Hvis yrkesrelaterte astma medfører en langvarig medisinsk invaliditet på minst 15 % kan man ha rett på menerstatning.

I tillegg til trygdeytelsene vil de som har yrkessykdom, som astma, ofte ha rett på erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap.

Yrkesskadeforsikringsloven, og rettighetene etter denne, gjelder kun for ansatte/arbeidstakere. Selvstendig næringsdrivende faller utenfor loven, og må tegne egne forsikringer. Skaden ellr sykdommen må være påført” i arbeid, i arbeidstiden, på arbeidsstedet”. Medfødt astma gir naturlig nok ikke rett på yrkesskadeerstatning. Men yrkesskadeerstatning er aktuelt hvor man enten får astma på arbeidsplassen eller hvor en allerede eksisterende astma forverres av arbeidet. Forsikringsordningen omfatter heltidsansatte og deltidsansatte, fast ansatte og midlertidige ansatte.

Yrkesskadeerstatning er altså et supplement til de offentlige ytelsene (f eks Nav). Aktuelle erstatningsposter er erstatning for utgifter, erstatning for inntektstap, og menerstatning. I tilfelle dødsfall i arbeid kan de etterlatte ha rett på forsørgertapserstatning.

Erstatningskrav foreldes etter tre år fra utløpet av det kalenderår skadelidte fikk – eller burde ha skaffet seg – nødvendig kunnskap om skaden/kravet. Det er derfor viktig å melde slike saker så raskt man kan.

Forsikringsselskapene dekker i mange saker advokatbistand. Advokatfirmaet Salomon Johansen AS har i mange år hjulpet norske og utenlandske klienter, også i astma-saker. Hvis du har en yrkessykdom, eller mistenker at du har dette, ta gjerne kontakt for en gratis og uforpliktende førstegangskonsultasjon.

Advokat Thomas Benestad
E-mail; benestad@salomon-johansen.no
Telefon: 99 41 45 04

Del artikkel: