PERSONSKADEADVOKATEN.NO

Sliter du med psykiske plager etter tjeneste i internasjonale operasjoner?

Det er etablert en rekke spesialordninger som gir økonomisk kompensasjon for de psykiske plagene som følge av tjenesten.

Det er mange ulike ordninger med ulike beviskrav. Det kan være vanskelig å orientere seg i hvilke ordninger og hvilke beviskrav som gjelder.

En rekke forhold kan ha betydning for oppgjøret, herunder hvilken ordning du fremsetter søknad etter, dokumentasjon av søknaden, valg av spesialist, og om du klager. For å komme frem til et riktig oppgjør, er det lurt å benytte seg av advokat. Det er gode ordninger for å få dekket utgiftene til juridisk bistand både i forbindelse med søknaden om erstatning og i en eventuell klageomgang.

Det er etablert en egen billighetserstatningsordning som gir erstatning inntil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G er per 2015 kr 88 370). Denne gjelder alle internasjonale operasjoner Norge har deltatt i og også for polititjenestemenn som har deltatt i slike operasjoner. Det stilles svært lempelige krav til bevis for å få slik billighetserstatning. Normalt innhentes erklæring fra fastlege eller behandlende psykolog for å konstatere årsakssammenheng og fastsette invaliditetsgrad. Normalt dekkes ikke utgifter til juridisk bistand i forbindelse med søknaden om billighetserstatning. I klageomgangen vil imidlertid slike utgifter dekkes.

Dersom de psykiske plagene fører til at du ikke kan arbeide, kan du kreve kompensasjon jf Forskrift om særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner. Kompensasjonsordningen gir erstatning inntil 65 ganger folketrygdlovens grunnbeløp i dag kr 6 297 395. Forskriften gjelder alle internasjonale operasjoner fra 1978 til 2010. Kravet er at du er påført en psykisk belastningsskade som følge av tjenesten og at denne fører til at du ikke kan arbeide. Det er etablert en egen ordning på 35 G med såkalte lempelige beviskrav. Denne vil være aktuell dersom det på grunn av tiden som har gått fra du tjenestegjorde er vanskelig å dokumentere søknaden fordi legejournaler for eksempel er kassert.

Du vil ha krav på å få dekket dine utgifter til juridisk bistand i forbindelse med vurderingen av kompensasjonssøknaden dersom du har deltatt i en internasjonal operasjon og har psykiske plager. Det stilles ikke krav til at de psykiske plagene skyldes tjenesten.

Klager på vedtak om billighetserstatning og kompensasjon behandles av en uavhengig klagenemnd. Det er også for klageomgangen gunstig dekning av utgifter til juridisk bistand. Utgifter til juridisk bistand i klageomgangen dekkes dersom man har deltatt i en internasjonal operasjon og har psykiske plager.

Har du deltatt i internasjonale operasjoner etter 31. desember 2009? Da vil en rekke erstatningsordninger kunne komme til anvendelse. Gjennom forsvarspersonelloven § 12 b er det etablert et objektivt erstatningsansvar på grunn av skade eller sykdom oppstått som følge av tjeneste i en internasjonal operasjon, herunder psykiske belastningsskader. Denne gjelder både fysiske og psykiske skader. Her vil også yrkesskadeforsikringsloven og tariffrettslige ordninger kunne gi erstatning.

Advokatfirmaet Salomon Johansen har eksperter med spesialkompetanse innenfor personskade generelt, men også spesielt på ordningene som er etablert for forsvarspersonell.

Ta kontakt med en av våre advokater som daglig jobber med erstatningsrett for å få bistand i saken og for å foreta en gjennomgang av saken. Det kan lønne seg.

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende konsultasjon i alle erstatningssaker.

Du treffer oss på telefon 22 98 99 40 eller send en henvendelse til post@salomon-johansen.no

Del artikkel: