PERSONSKADEADVOKATEN.NO

Er du yrkesskadedekket når du arbeider hjemmefra?

På grunn av corona-viruset har mange fått arbeidsplassen sin flyttet til hjemmekontor. Statistikk viser generelt at svært mange ulykker skjer i hjemmet. Samtidig er grensen mellom arbeidsplassen og hjemmet nå blitt enda mer utydelig. Det vil da kunne oppstå spørsmål om du som arbeidstaker er yrkesskadedekket hvis du skader deg.

Nedenfor gis det en kort innføring i hvilke regler som gjelder.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS har eksperter på personskade med lang erfaring i å bistå klienter med yrkesskadeforsikringssaker. Vi tilbyr gratis førstegangsvurdering av saker.

Dersom du ønsker en gratis førstegangsvurdering av din sak, ta kontakt med:

advokat/partner Thomas Benestad
benestad@salomon-johansen.no
tlf 994 14 504

Hva skjer dersom man påføres en skade mens man arbeider i hjemmet? Vil man være omfattet av yrkesskaderegelverket, det vil si reglene om yrkesskadedekning i folketrygdloven og arbeidsgivers yrkesskadeforsikring?

I folketrygdloven og i yrkesskadeforsikringsloven avgrenses yrkesskadedekningen til skader som arbeidstakere påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Dette kalles de bedriftsmessige vilkår.

I utgangspunktet tar reglene sikte på å gi arbeidstakeren vern mot skader som oppstår under utførelsen av arbeidsoppgaver for arbeidsgiveren.

De tre vilkårene kan ikke tolkes strengt. Det avgjørende er om skaden oppstår når man utfører arbeid for arbeidsgiveren sin. I praksis foretas en samlet vurdering med hovedvekt på vilkåret «i arbeid». Anses man å være i arbeid når man skader seg, så kan man likevel være yrkesskadedekket selv om skaden skjer hjemme eller utenfor den alminnelige kontortiden. I henhold til rettspraksis omfatter begrepet arbeid også «gjøremål som har tilknytning til det ordinære arbeidet», for eksempel hvilepauser, vanlige trimaktiviteter og lunsjpauser på arbeidsstedet. Skader som skjer under aktiviteter som arbeidstakeren utfører «hovedsakelig i egen interesse/rent private gjøremål vil på den annen side ikke være dekket.

I Rt 2004-513 oppsummeres rettskildene slik: «Begrepet «i arbeid» er ikke skarpt avgrenset og er ikke helt dekkende for hva som omfattes. Kjernen i begrepet er utførelse av arbeidstakerens ordinære arbeidsoppgaver. Men blir en arbeidstaker utsatt for en ulykke på arbeidsstedet, stilles det ikke noe krav om at ulykken har tilknytning til utføringen av arbeidsoppgavene – arbeidstakeren vil da som den store hovedregel være yrkesskadedekket. Kriteriet «i arbeid» har derfor først og fremst betydning når ulykken skjer utenfor arbeidsstedet.».

Skader som skjer på den ordinære arbeidsplassen vil, selv om de ikke er nært knyttet til de ordinære arbeidsoppgavene, lettere kunne godkjent som yrkesskader enn om skade skjer utenfor arbeidsplassen. Skade under for eksempel trimaktivitet og i lunsjpausen på arbeidsplassen vil derfor lettere bli godkjent som yrkesskade enn skader i lunsjpausen på hjemmekontoret. Det vil her kunne oppstå en rekke problemstillinger om skaden er dekket eller ikke. Hva om skaden oppstår mens man lager lunsj på kjøkkenet eller dersom man snubler i en av barnas leker, faller i trappen på vei til toalettet etc. Et rettslig uavklart spørsmål er hvilken betydning det har for vurderingen at arbeidstakerne nå selv ikke har valgt å arbeide hjemmefra. Hjemmekontor er innført for å hindre spredning av smitte både for å minimere risiko i den enkelte bedrift selv, men også av samfunnssikkerhetshensyn. Disse momentene kan tale for en mer liberal tolkning av om skaden faller innenfor yrkesskaderegelverket eller ikke.

Det vil imidlertid kunne oppstå vanskelige problemstillinger i tiden som kommer.

Det kan være lurt å rådføre seg med en advokat når en skade oppstår. Yrkesskadeforsikringen dekker som hovedregel advokatutgiftene. Forsikringsselskapene dekker normalt også advokatutgifter for å utrede om man har en skade som omfattes av yrkesskadeforsikringen.

Del artikkel: