PERSONSKADEADVOKATEN.NO

Voldsoffererstatning fra staten

Hvis du er blitt overfalt, slått ned, voldtatt eller på annen måte blitt utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, kan du ha rett til voldsoffererstatning fra staten. Det er Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) som behandler søknader om voldsoffererstatning fra staten. Du kan lese mer om ordningen på

www.voldsoffererstatning.no.

De vanligste erstatningspostene er oppreisning og erstatning for økonomisk tap. Oppreisning er erstatning for tort og svie eller annen skaden av ikke-økonomisk art. Erstatning for økonomisk tap kan være utgifter til medisinsk behandling og inntektstap. Hvis du har blitt påført en varig og betydelig skade, kan du i tillegg ha krav på menerstatning. Du må selv ta stilling til hvilke tap du skal kreve erstattet fra den statlige erstatningsordningen, og det er den skadedes ansvar å sannsynliggjøre et erstatningskrav og å sende inn nødvendig dokumentasjon til KFV.

KFV har som regel ikke anledning til å sette seg grundig inn i søknadene før de skal behandles. Videre har KFV ofte ikke anledning til å vurdere om innsendt dokumentasjon er tilstrekkelig til å tilkjenne erstatning.

Mange fornærmede/skadede er representert ved advokat i denne type saker, og det kan være lurt å kontakte advokat så tidlig som mulig. En erfaren erstatningsadvokat vil vite hva som bør fremskaffes av dokumentasjon for å underbygge erstatningskravene på best mulig måte. Utgiftene til advokat vil normalt dekkes av enten fylkesmannen (fri rettshjelp), domstolen (bistandsadvokatordningen) eller av KFV. Dette avklares med advokat før oppdraget starter.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS har en egen personskadeavdeling med dyktige spesialister på voldsoffererstatningssaker. Vi bistår deg i hele prosessen, fra politianmeldelse, utfylling av søknadsskjema, innhenting av dokumentasjon, og frem til erstatningsoppgjør i vedtak fra KFV eller fra Erstatningsnemnda for voldsofre.

Ta kontakt med oss via kontaktskjemaet på vår nettside, per telefon eller e-post for en gratis og uforpliktende vurdering av saken din!

Thomas Benestad, tlf 99 41 45 04, benestad@salomon-johansen.no
Erik Faye Ree, tlf. 98 08 87 27, ree@salomon-johansen.no
Ann Cathrin Egeberg, tlf 47 71 00 18, egeberg@salomon-johansen.no

Del artikkel: