PERSONSKADEADVOKATEN.NO

Erstatning for personskader etter trafikkulykker

De som blir skadet i trafikkulykker, både i singelulykker (kun egen bil involvert) og i kollisjonstilfeller, vil normalt ha rett på erstatning for personskader. Dette gjelder også hvor man selv er ansvarlig for ulykken, men her kan erstatningen bli redusert. Både fører og passasjerer vil kunne ha rett på erstatning. Dersom man har fører-/passasjerulykkesforsikring kan man ha rett på tilleggserstatning. Hvis ulykken førte til dødsfall kan de etterlatte, som ektefelle/samboer og barn, ha rett på forsørgertapserstatning.

Hvis trafikkulykken er relatert til jobb kan man ha rett på yrkesskadeerstatning, dersom slik erstatning gir en høyere erstatning enn trafikkerstatningen.

Det er viktig at personskadesaker meldes forsikringsselskapet/-ene raskt. I tillegg bør man snarest mulig oppsøke lege/sykehus, både for å få medisinsk oppfølgning og for å journalføre skadene/symptomene. Begge deler er veldig viktig. Det er dessverre enkelte som mister retten til erstatning fordi de ikke har fått journalført skadene tidsnok.

Visse vilkår må være oppfylte for å kunne få erstatning. Spesielt viktig er at skaden/tapet må kunne knyttes opp til ulykken (det må foreligge årsakssammenheng). Dette dokumenteres ofte ved hjelp av spesialisterklæringer, normalt fra en lege. Aktuelle erstatningsposter er erstatning for påførte og fremtidige utgifter, erstatning for påført og fremtidig inntektstap, menerstatning (erstatning for tapt livskvalitet), og i noen tilfeller oppreisningserstatning (erstatning for tort og svie). Det er viktig at krav kan dokumenteres, så man bør ta vare på kvitteringer o.l.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS har en egen personskadeavdeling med spesialister som har lang erfaring med å bistå både norske og utenlandske klienter. Vi kan vise til meget gode resultater for våre klienter, ofte med oppgjør som ligger langt over starttilbudene fra forsikringsselskapene. Våre spesialister hjelper deg i hele prosessen, blant annet med å melde inn sakene til forsikringsselskapene, bistå mht. dokumentasjon av krav, dialogen med selskapene, vi blir med i drøftingsmøter, og vi passer på at våre klienter får riktige oppgjør.

Vi gir gratis og uforpliktende førstegangssamtaler, hvor vi kan ta foreløpige vurderinger av
Sakene. I mange saker vil man få dekket advokatutgifter av forsikringsselskapene, noe vi også avklarer for våre klienter.

Advokat Thomas Benestad
Mail: benestad@salomon-johansen.no
tlf: 99 41 45 04

Del artikkel: